Groenbeheer voor gemeente Heiloo

Zorgvuldig ecologisch beheer levert grote successen op

De gemeente Heiloo heeft het beheer van 18 terreinen en groenstroken sinds 2012 uitbesteed aan de professionals van Natuurlijke Zaken. In totaal gaat om meer dan 10 hectare groene ruimte, inclusief de recreatieterreinen Zuiderneg en Noorderneg. Het beheer vindt plaats op een ecologische wijze, waarbij rekening wordt gehouden met de aanwezige planten en dieren en wordt gestreeft naar een bloemrijke vegetatie.  In een relatief korte periode heeft het ecologisch beheer al veel successen opgeleverd. Dat blijkt uit de laatste onderzoeksresultaten van een langdurige monitoring in een van de terreinen. De lijst met plantensoorten is indrukwekkend en levert positieve reacties om van omwonenden.

Advies en beheer voor ecowijk Egelshoek

Een van de wijken waarin we het groen beheren is Egelshoek. Deze ecowijk is eind jaren 90 gebouwd en ontworpen door bureau Hosper, dat hiervoor meerdere prijzen heeft ontvangen. Egelshoek is gelegen op de grens van strandwal en strandvlakte. De overgang van hoog en droog naar drassig loopt dwars door de wijk. Deze inrichting levert een gevariereerd, groen beeld op: met bomen, vijverpartijen en bloemrijke bermen. Een stelsel van wadi's (groene greppels) zorgt ervoor dat het relatief schone regenwater wordt afgevoerd, vastgehouden en geïnfiltreerd in de bodem. De gemeente Heiloo heeft Natuurlijke Zaken opdracht gegeven om de ontwikkeling van de flora in de wijk in kaart te brengen, een beheeradvies op te stellen en het beheer van de groenstroken in de wijk uit te voeren.
 


De ecowijk Egelshoek vanuit de lucht (bron: bureau Hosper)
 

Beheer en monitoring van Noorderneg

Het recreateterein Noorderneg ligt aan de noordwestzijde van de gemeente Heiloo. De Noorderneg is een belangrijke, groene buffer tussen het bebouwde dorp en het omringende landschap. De kern van het gebied wordt gevormd door een langgerekte waterpartij: een restant van een oude veenstroom. Daaromheen staat bos afgewisseld met zichtlijnen naar het (duin)landschap. Gemeente Heiloo heeft het beheer uitbesteed aan Natuurlijke Zaken. 1 keer per jaar wordt de vegetatie gemaaid en afgevoerd. Dit vindt plaats aan het einde van de bloei, zodat het zaad van de aanwezige planten voldoende kans heeft gehad om zich te verspreiden. Bovendien wordt er in de kwetsbare delen van het terrein gewerkt met lichte machines, zodat er geen 'schade' ontstaat.
 

Uitleg over plagproject Noorderneg
Moeraswepsenorchis

Orchideëenparadijs

De gemeente wil weten wat de gevolgen zijn van deze extensivering voor de aanwezige natuurwaarden. Daarom heeft zij opdracht gegeven om de aanwezige plantensoorten in het gebied te inventariseren en ontwikkeling hiervan in een aantal vaste onderzoekslocaties te monitoren voor een periode van 6 jaar. Bijzondere soorten die in de Noorderneg voortkomen zijn parnassia, moeraswespenorchis, heelblaadjes, moerasspirea, rietorchis en grote ratelaar. Hieruit blijkt dat zorgvuldig ecologisch beheer zijn vruchten afwerpt! Bovendien heeft gemeente Heiloo op advies van Natuurlijke Zaken in de winter van 2013-2014 een drietal vlakken laten afplaggen. Zo blijft het terrein open en kunnen nog meer bijzondere planten zich (weer) vestigen en uitbreiden.


"Sinds 1970 woon ik in Heiloo. Zondagmiddag j.l. heb ik voor het eerst in Heiloo een bloeiende parnassia gespot!  Het was in het moerasgebied in de Zuider Neg dat door Natuurlijke Zaken wordt onderhouden en waar nu ook een groot insectenhotel staat. Ik waande mij in het paradijs, zo adembenemend mooi was het. het is een klein en kwetsbaar gebied waar we ontzettend zuinig op moeten zijn."

Bericht van een inwoner op 15 juli 2014


Dit project is gerealiseerd in samenwerking met:

 

  • Ecologisch groenbeheer
  • Monitoring
  • Gemeente
  • Beheeradvies

Gerelateerde producten

Een bestekklaar ecologisch beheerplan dat u veel geld bespaart.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming
Advies
Door monitoring van flora en fauna weet u of uw groenbeleid werkt.
Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
Ontdek alle mogelijkheden voor instandhouding en ontwikkeling van rietland.
Ecologisch beheer Landschap Waterbeheer
Uitvoering

Onze aanpak bij dit project

  • Zorgvuldig ecologisch beheer voor langere periode
  • Inventarisatie en monitoring om resultaten te meten
  • Beheeradvies voor specifieke terreinen