Innovatie Programma Veen

Onderzoek naar duurzame oplossing voor bodemdaling

De bodem in de Noord-Hollandse veengebieden daalt. Belangrijkste oorzaak is ontwatering, nodig voor rendabele landbouw en om dorpen en infrastructuur droog te houden. Hierdoor klinkt de bodem steeds verder in. Water, Land en Dijken en Landschap Noord-Holland hebben het initiatief genomen om samen op zoek te gaan naar een innovatieve aanpak om het dalen van het veen aan te pakken.

Bodemdaling zorgt voor problemen

De verdergaande daling van de bodem heeft grote gevolgen voor de landbouw, natuur en landschap en de economie. De kosten voor het watersysteembeheer zullen stijgen, landbouw wordt steeds moeilijker en het kenmerkende landschap zal veranderen. Overheden zijn zich hiervan bewust en zoeken, in hun beleidsprocessen en –uitvoering met actoren, in het gebied naar mogelijkheden om dit proces te stoppen en te keren. Dit vraagt een grote inspanning en creativiteit van alle partijen.

Vernatting van het veen biedt kansen

Uitgangspunt van het Innovatie Programma Veen is om ontwatering om te buigen naar vernatting. Met als doel om nieuwe rendabele landbouwbedrijven te ontwikkelen, waar met hogere grondwaterpeilen de productie van melk en vlees wordt gecombineerd met natte teeltsystemen met nieuwe gewassen (paludicultuur). Vernatting heeft ook invloed op de ontwikkeling van het landschap. En biedt nieuwe kansen voor natuur. Een aandachtspunt binnen het programma is welke invloed een veranderend peil heeft op het open veenweidelandschap en de weidevogels, dat moet nog goed onderzocht worden.


Welke aanpassingen zijn er nodig in de veeteelt?

Welke gewassen passen bij de natte omstandigheden?

Wat zijn de effecten op natuur en landschap?

Is het economisch rendabel?

Carbon credits

Bodemdaling in veengebieden is vooral het gevolg van veenoxdidatie. Bij veenoxidatie komen broeikasgassen vrij. Omdat vernatting van veen de uitstoot van CO2 vermindert, kunnen nieuwe financieringsvormen, zoals carbon credits, een rol spelen om de rentabiliteit van nieuwe landbouwbedrijven te vergroten en de financiering van nieuwe bedrijfssystemen en natuurbeheer mogelijk te maken. WLD en LNH kunnen dit niet alleen en zullen hierin de samenwerking zoeken met overheden, kenniscentra en het bedrijfsleven voor ondersteuning op het gebied van financiering, kennis, onderzoek, communicatie en wet- en regelgeving.

Informatie en presentaties

Onderaan deze pagina vindt u de presentaties die zijn gegeven tijdens een symposium voor wetenschappers, beleidsmakers en beheerders over het project Omhoog met het Veen op 11 oktober 2013. Het symposium was de start van het onderzoeksproject.

Onderstaande presentaties zijn vanwege de bestandgrootte te downloaden via Google Drive. Druk eerst op de link en dan op het download icoontje.

Kansen voor de natuur in groeiend veen - Bas van de Riet
Onderzoeksactiviteiten Omhoog met het Veen - Eva van den Elzen
Veenweidebeleid Provincie Noord-Holland - Peter Hoogerhorst
Veenweidebeleid en Deltavisie waterschap HHNK - Michiel Schreijer
Ecosysteemdiensten van venen - Leon Lamers
Veenbehoud Noodzaak Alternatieven en Verdienmodellen - Hans Joosten

Omhoog met het Veen

Landschap Noord-Holland heeft in het Ilperveld een proeflocatie ingericht waar onderzocht wordt onder welke omstandigeheden veengroei plaatsvindt. Omhoog met het Veen heet het project en het is te bezoeken.

   

 • Veen
 • Klimaat
 • CO2
 • Bodemdaling
 • Paludicultuur
 • Natte landbouw
 • Carbon Credits

Gerelateerde producten

Effectieve en kostenbewuste leiding van uw projecten in het groen.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurwetgeving Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering

Onze aanpak bij dit project

 • Partijen bij elkaar brengen (o.a. overheden, agrariërs, natuurorganisaties)
 • Kijken naar behoeften in de markt en nieuwe financieringsvormen
 • Combineren van verschillende belangen in een duurzame oplossing
 • Benutten netwerk van wetenschappers voor feitelijke onderbouwing