Waterbeheer

Ruimte geven aan natuurlijke processen

Water is onlosmakelijk verbonden met Noord-Holland. Het is overal en vergt continu aandacht van waterschappen, gemeenten en overige terreineigenaren. Niet alleen de kwaliteit van het water speelt daarin een rol. Door veranderingen in het klimaat vragen zaken als wateroverlast en verdroging steeds meer inspanning van beleidsvoerders en beheerders. De adviseurs van Natuurlijke Zaken helpen u graag bij het vinden van de juiste oplossing. We geven hierbij de natuurlijke processen een hoofdrol. Door bijvoorbeeld gebieden in te richten voor wateropvang (zoals de Schoonwatervallei bij Castricum) of de kwaliteit van bestaande waterafvoersystemen te verbeteren (o.a. herstel van duinrellen in gemeente Bergen).

Productoverzicht

Betrokken bewoners en medewerkers leveren een positieve bijdrage aan uw project.
Gebiedsontwikkeling Landschap Waterbeheer
Participatie
Breed draagvlak voor uw werk door het betrekken van jeugd en volwassenen.
Ecologisch beheer Landschap Natuurbeheer Waterbeheer
Participatie
Door aanleg en beheer van faunapassages verbindt u leefgebieden van diersoorten.
Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Natuurbeheer Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Een praktisch plan dat het karakter van het landschap versterkt.
Boerenerven Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Een realistisch advies voor hogere natuurwaarden van uw watersystemen en aangepast beheer.
Gebiedsontwikkeling Waterbeheer
Advies
Een creatief inrichtingsplan voor ieder stuk grond met kansen voor natuur.
Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurbeheer Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Advies
Door monitoring van flora en fauna weet u of uw groenbeleid werkt.
Landschap Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
Een effectieve aanpak van oeverafslag met meer ruimte voor natuur.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurlijke tuinen Waterbeheer
Uitvoering
Een mooi overzicht van alle beschermde soorten in uw gebied.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurbeheer Natuurwetgeving Soortbescherming Waterbeheer
Onderzoek
Met de aanleg van een poel creërt u een bron van leven voor dieren en planten.
Boerenerven Ecologisch beheer Natuurlijke tuinen Waterbeheer
Uitvoering
Effectieve en kostenbewuste leiding van uw projecten in het groen.
Cultuurhistorie Ecologisch beheer Gebiedsontwikkeling Landschap Natuurwetgeving Recreatie Soortbescherming Waterbeheer
Uitvoering
Een werkervaringsplaats, traject sociale activering of een leerwerktraject voor mensen...
Ecologisch beheer Natuurbeheer Waterbeheer
Participatie